Zomerdagkamp Schalkhaar, opererend onder administratie van Raster Groep Deventer, Brinkgreverweg 3, 7413 AA Deventer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Zomerdagkamp Schalkhaar
p.a. Raster Groep Deventer
Brinkgreverweg 3
7413 AA Deventer
+31 616415375

De Werkgroep Administratie fungeert als de functionaris gegevensbescherming van Zomerdagkamp Schalkhaar. Hij/zij is te bereiken via info@zomerdagkamp.nl.

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over jouw persoon. Bijvoorbeeld je naam, adres of leeftijd. Wanneer anderen jouw persoonsgegevens in beheer hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Dat geldt ook voor foto’s en video’s. Deze kunnen in bepaalde gevallen ook beschouwd worden als persoonsgegevens.

Zomerdagkamp Schalkhaar / Raster Groep Deventer verwerkt je persoonsgegevens nadat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door je in te schrijven voor één van onze evenementen. De organisatie (werkgroepleden) van het Zomerdagkamp Schalkhaar verwerkt je persoonsgegevens in het back-end systeem van www.zomerdagkamp.nl. Raster Groep Deventer verwerkt persoonsgegevens in haar eigen administratieve systemen.

Hieronder vind je een overzicht van een deel van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer

Zomerdagkamp Schalkhaar / Raster Groep Deventer verwerkt naast algemene persoonsgegevens ook gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Deze vallen binnen de categorie “bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens”.

Zomerdagkamp Schalkhaar heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zomerdagkamp.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Het Zomerdagkamp Schalkhaar / Raster Groep Deventer verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

 • Vrijwilligers en begeleiders verbonden met het Zomerdagkamp Schalkhaar
 • Deelnemers aan de verschillende events georganiseerd door het Zomerdagkamp Schalkhaar
 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Zomerdagkamp Schalkhaar / Raster Groep Deventer verwerkt jouw persoonsgegevens o.a. voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van het programmaboekje en/of updates
 • Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Als je deel wilt nemen aan een event van het Zomerdagkamp Schalkhaar of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven, benaderen en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag voor je aanvragen als vrijwilliger.

Tijdens het evenementen van Zomerdagkamp Schalkhaar zullen er foto’s en video’s gemaakt worden. Dit gebeurt alleen door personen die zijn aangewezen door de organisatie van het Zomerdagkamp Schalkhaar. Zij zullen ook herkenbaar zijn als (werkgroep)lid. De foto’s zullen met name overzichtsfoto’s van de evenementen betreffen en worden alleen geplaatst op de website en de sociale media van het Zomerdagkamp Schalkhaar. U kunt via info@zomerdagkamp.nl verzoeken een bepaalde foto te laten verwijderen. Geef hierbij de datum op en een beschrijving van de desbetreffende foto/video.

Zomerdagkamp Schalkhaar neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zomerdagkamp Schalkhaar) tussen zit. De computerprogramma’s of -systemen die Zomerdagkamp Schalkhaar gebruikt hebben primair tot doel om een indeling te maken van de deelnemers en vrijwilligers tijdens het evenement ‘Zomerdagkamp Schalkhaar’ dat plaatsvindt in de eerste week van de zomervakantie voor de basisscholen in de regio Noord.

Zomerdagkamp Schalkhaar bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor alle persoonsgegevens van deelnemers en jongvrijwilligers de maximale bewaartermijn van 3 jaar. Gegevens van organisatie-/werkgroepleden worden langer bewaard. De bewaartermijn gehanteerd door Raster Groep Deventer kan ingezien worden in de privacyverklaring op de website van Raster Groep Deventer. Voor alle gegevens geldt dat de wettelijk bepaalde voorschriften worden gehanteerd.

Zomerdagkamp Schalkhaar en Raster Groep Deventer delen jouw persoonsgegevens onderling. Daarnaast delen zij jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Raster Groep Deventer is eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Zomerdagkamp Schalkhaar gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zomerdagkamp Schalkhaar / Raster Groep Deventer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zomerdagkamp.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je mogelijk om een kopie van je identiteitsbewijs toe te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Zomerdagkamp Schalkhaar wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Om het gebruik van www.zomerdagkamp.nl zo makkelijk mogelijk te maken, kan het Zomerdagkamp Schalkhaar je (automatische) serviceberichten sturen. Denk hierbij aan een bevestiging van je inschrijving voor een event. Het is niet mogelijk om je voor deze serviceberichten uit te schrijven. Het Zomerdagkamp Schalkhaar beschouwt deze als noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring.

Zomerdagkamp Schalkhaar / Raster Groep Deventer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@zomerdagkamp.nl.

Het Zomerdagkamp Schalkhaar behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor het gebruik van www.zomerdagkamp.nl te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via https://zomerdagkamp.nl/privacystatement/.

De inhoud van www.zomerdagkamp.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel het Zomerdagkamp Schalkhaar / Raster Groep Deventer tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt het Zomerdagkamp Schalkhaar / Raster Groep Deventer expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.